Forskning > Östersjön under den senaste istiden

Östersjön under den senaste istiden

Borrkärna
Borrkärnor ifrån Kriegers Flak i sydvästra Östersjön.

Genom att undersöka spåren efter en inlandsis kan vi få en inblick i hur en inlandsis påverkar och påverkas av till exempel långsiktiga klimatförändringar och havsnivåvariationer. I det här projektet undersökte vi borrkärnor som tagits på Kriegers Flak i sydvästa Östersjön, ca 30 km söder om Trelleborg. Det här området ligger i den yttre delen av det område som täcktes av den Skandinaviska inlandsisen vilket innebär att Kriegers Flak endast var istäckt under de perioder då isen var som störst. Genom att undersöka borrkärnorna kan vi spåra hur isen rört sig över området och se hur Östersjön utvecklats under de isfria perioderna.

Borrkärna
Bitar av mjuk, vit, kritkalksten har plockats upp av isen och blandats in i sedimenten.

Den äldsta moränen som finns bevarad på Kriegers Flak kan kopplas till en isframstöt för mellan 55 och 50 tusen år sedan som sedan tidigare är känd ifrån Danmark. När isen sedan drog sig tillbaka igen fylldes västra Östersjön av en blandning av smältvatten ifrån den tillbakasmältande isen och havsvatten ifrån Atlanten. Genom att studera bottenlevande skalamöbor, foraminifererer, vars skal bevarats i sedimenten, kan vi se att låga vattentemperaturer och salthalter i Östersjön vid den här tiden innebar att bara de mest tåliga arterna kunde etablera sig.

Borrkärna
Foraminiferer. Den röda linjen är 1 mm lång.

Nästa period som vi har sediment bevarade ifrån är för mellan 42 och 36 tusen år sedan. Då hade miljön i södra Östersjön fullständigt ändrats. Istället för en arktisk brackvattensmiljö ser vi här skalfragment, växtdelar och insektsfragment som avsatts på land i våtmarker och grunda sjöar. Stora delar av södra Östersjön måste alltså ha torrlagts och sediment som idag återfinns 35-40 m under vattenytan, avsattes en gång på land. En trädlös tundra, möjligen med björk och tall i skyddade lägen, existerade då i Östersjön.

För ungefär 30 tusen år sedan började så inlandsisen att växa igen och is ifrån södra Norge rörde sig söderut och dämde Kattegatt och därmed hela Östersjön. En sjö bildades framför isen och vattennivån i Östersjön höjdes. Tjocka lerlager i våra borrkärnor, avsatta för mellan 28,5 och 26 tusen år sedan, visar att Kriegers Flak översvämmades på nytt. Även i Östersjön växte isen och rörde sig över sydligaste Skåne och östra Danmark vid ett eller två tillfällen vid ungefär den här tiden.

För ca 22 tusen år sedan var den Skandinaviska inlandsisen som störst i sin västra del och nådde då ända till centrala Jylland i Danmark och söder om Berlin i östra Tyskland. När den sedan började smälta tillbaka skedde det inte i en jämn takt utan is fortsatte att röra sig genom Östersjön och ryckte flera gånger fram på nytt över områden i östra Danmark och sydligaste Skåne som den tidigare lämnat.

En bättre förståelse av Östersjöns istidshistoria var också ett av målen för IODPs (International Ocean Discovey Program) borrningar i Östersjön under 2013. Deras resultat hittar du här.

Anjar, J., Adrielsson, L., Larsen, N. K., Möller, P. & Barth, K. in press: Weichselian glaciation history of the Fennoscandian Ice Sheet in southern Sweden and the southwestern Baltic Basin. Boreas DOI: 10.1111/bor.12048. Länk

Anjar, J., Adrielsson, L., Bennike, O., Björck, S., Filipsson, H. L., Groeneveld, J., Knudsen, K. L., Larsen, N. K. & Möller, P. 2012: Palaeoenvironments in the southern Baltic Sea Basin during Marine Isotope Stage 3: a multi-proxy reconstruction. Quaternary Science Reviews 34, 81-92. Länk

Anjar, J., Larsen, N. K., Björck, S., Adrielsson, L. & Filipsson, H. L. 2010: MIS 3 marine and lacustrine sediments at Kriegers Flak, southwestern Baltic Sea. Boreas 39, 360-366. Länk


Läs mer

Deglaciationskronologi Nya dateringar av isavsmältningen i södra Sverige
I den här studien presenterar vi nya åldrar för deglaciationen i södra Sverige baserade på kosmogendateringar. Här finns också en karta som visar vid vilka tidpunkter vi bedömmer att isen lämnade de olika områdena. Läs mer.    Mammutbete, Taymyr Forskningsexpedition till Taimyr
Under sommaren 2012 deltog jag i en sju veckor lång forskningsexpedition till Taymyr med syftet att datera inlandsisarnas rörelser över området. Vi färdades därför med gummibåtar längs Luktakh-floden, Övre Taimyrfloden och Logata, totalt nästan 35 mil. Läs mer.    


Johanna Anjar fältarbetar i Dalarna Isfri period i Dalarna mitt under den senaste istiden
När den Skandinaviska inlandsisen var som störst täckte den hela Sverige och långt in i norra Tyskland. Periodvis var den dock betydligt mindre. I den här studien har vi daterat sand i ett grustag utanför Idre och funnit att området måste ha varit isfritt någon gång för 50-40-tusen år sedan, mitt under den senaste istiden. Läs mer.    

Tillbaka till översikten över forskningsprojekten